Доколку не сте задоволни од производот, Ви нудиме можност за враќање на финансиите во полн износ. Производот можете да го вратите во период од 15 дена по неговата испорака.

Изјава: Потрошувачот ги има законските права во согласност со законите во Република Македонија.